ΤΔ504 - Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι (Θεωρία)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Περιγραφή

Επισκόπηση σημάτων και συστημάτων συνεχούς χρόνου. Αναπαράσταση σήματος με μετασχηματισμό Fourier. Φασματική πυκνότητα ισχύος. Απόκριση συστήματος και φίλτρα. Μετάδοση αναλογικών σημάτων στη βασική ζώνη. Η ανάγκη για διαμόρφωση. Τύποι αναλογικής διαμόρφωσης. Συστήματα γραμμικής διαμόρφωσης (DSB, SSB, AM, VSB). Συστήματα γωνιακής διαμόρφωσης (FM, PM, WB-FM, NB-FM). Βρόχοι παρακολούθησης φάσης (PLL). Πολυπλεξία με διαίρεση συχνότητας (FDM). Ραδιοφωνική εκπομπή και λήψη AM και FM. Τηλεοπτική εκπομπή και λήψη. Ο θόρυβος στα συστήματα βασικής ζώνης. Ο θόρυβος στα συστήματα γραμμικής και γωνιακής διαμόρφωσης. Μετατροπή Σήματος από Αναλογική σε Ψηφιακή Μορφή (Δειγματοληψία, Κβαντισμός, Κωδικοποίηση), Μετατροπή ψηφιακού σήματος σε αναλογικό, Κωδικοποίηση PCM. Πολύπλεξη διαίρεσης χρόνου (TDM), Επισκόπηση Ψηφιακού Συστήματος Επικοινωνία, Βασικές Αρχές και Έννοιες Ψηφιακών Επικοινωνιών.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Περιεχόμενο Μαθήματος

Επισκόπηση σημάτων και συστημάτων συνεχούς χρόνου. Αναπαράσταση σήματος με μετασχηματισμό Fourier. Φασματική πυκνότητα ισχύος. Απόκριση συστήματος και φίλτρα. Μετάδοση αναλογικών σημάτων στη βασική ζώνη. Η ανάγκη για διαμόρφωση. Τύποι αναλογικής διαμόρφωσης. Συστήματα γραμμικής διαμόρφωσης (DSB, SSB, AM, VSB). Συστήματα γωνιακής διαμόρφωσης (FM, PM, WB-FM, NB-FM). Βρόχοι παρακολούθησης φάσης (PLL). Πολυπλεξία με διαίρεση συχνότητας (FDM). Ραδιοφωνική εκπομπή και λήψη AM και FM. Τηλεοπτική εκπομπή και λήψη. Ο θόρυβος στα συστήματα βασικής ζώνης. Ο θόρυβος στα συστήματα γραμμικής και γωνιακής διαμόρφωσης. Μετατροπή Σήματος από Αναλογική σε Ψηφιακή Μορφή (Δειγματοληψία, Κβαντισμός, Κωδικοποίηση), Μετατροπή ψηφιακού σήματος σε αναλογικό, Κωδικοποίηση PCM. Πολύπλεξη διαίρεσης χρόνου (TDM), Επισκόπηση Ψηφιακού Συστήματος Επικοινωνία, Βασικές Αρχές και Έννοιες Ψηφιακών Επικοινωνιών.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ: Φροντιστήριο 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνει την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση των βασικών αρχών των αναλογικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

ΔΙΑΛΕΞΗ 1 –Σήματα και Συστήματα Συνεχούς Χρόνου

 • Κατηγορίες και χαρακτηριστικές παράμετροι σημάτων
 • Κατάταξη σημάτων ως προς την ενέργεια και την ισχύ
 • Απλές πράξεις σημάτων συνεχούς χρόνου
 • Ιδιότητες σημάτων συνεχούς χρόνου
 • Στοιχειώδη Σήματα Συνεχούς Χρόνου
 • Ορισμός και Κατηγορίες Συστημάτων - Συνδέσεις Συστημάτων - Είδη Συστημάτων
 • Σχέση Εισόδου – Εξόδου Συστήματος Συνεχούς Χρόνου
 • Η Κρουστική Απόκριση Γραμμικών και Χρονικά Αμετάβλητων Συστημάτων
 • Το Ολοκλήρωμα της Συνέλιξης σε Γραμμικά και Χρονικά Αμετάβλητα Συστήματα
 • Ιδιότητες της Συνέλιξης
 • Γραφικός και Αναλυτικός Υπολογισμός του Συνελικτικού Ολοκληρώματος

 

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 –Ανάλυση Fourier και Γραμμικά Φίλτρα

 • Ορισμός του Μετασχηματισμού Fourier
 • Φυσική Σημασία του Μετασχηματισμού Fourier 
 • Συνθήκες Ύπαρξης του Μετασχηματισμού Fourier
 • Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier
 • Θεώρημα Parceval
 • Απόκριση Συχνότητας ΓΧΑ Συστήματος
 • Περιγραφή Γραμμικής Διαφορικής Εξίσωσης με Μετασχηματισμό Fourier
 • Ιδανικά Γραμμικά Φίλτρα (Κατωδιαβατό, Ανωδιαβατό, Ζωνοδιαβατό, Ζωνοφρακτικό)
 • Χαρακτηριστικές ιδιότητες ιδανικών φίλτρων - Εύρος Ζώνης Φίλτρων
 • Πρακτικά Φίλτρα

 

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – O θόρυβος στα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

 • Εισαγωγή
 • Τύποι Θορύβου (Θερμικός θόρυβος, Θόρυβος βολής, Θόρυβος περιβάλλοντος, Κρουστικός θόρυβος)
 • Κατηγορίες Θορύβου (Προσθετικός θόρυβος, Πολλαπλασιαστικός θόρυβος)
 • Θερμικός Θόρυβος
 • Λευκός θόρυβος
 • Ζωνοπερατός θόρυβος

 

ΔΙΑΛΕΞΗ 4 – Κανάλια Επικοινωνιών – Η έννοια της Διαμόρφωσης

 • Κανάλια Επικοινωνίας
 • Η έννοια της Διαμόρφωσης
 • Εισαγωγή στις Αναλογικές Επικοινωνίες
 • Διαμόρφωση Πλάτους (ΑΜ)
 • Διαμόρφωση Συχνότητας (FM)
 • Διαμόρφωση Φάσης (PM)

 

ΔΙΑΛΕΞΗ 5 – Διαμόρφωση Πλάτους (1/2)

 • Ορισμοί
 • Είδη Διαμόρφωσης
 • Διαμόρφωση Διπλής Πλευρικής Ζώνης (DSB)
 • Κανονική (συνήθης) διαμόρφωση πλάτους (AM)

 

ΔΙΑΛΕΞΗ 6 – Διαμόρφωση Πλάτους (2/2)

 • Διαμόρφωση Απλής Πλευρικής Ζώνης (SSB)
 • Διαμόρφωση Υπολειπόμενης Πλευρικής Ζώνης (VSB)
 • Μετατόπιση και Μίξη Συχνοτήτων
 • Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνοτήτων (FDM)

 

ΔΙΑΛΕΞΗ 7 – Διαμόρφωση Γωνίας (1/2)

 • Διαμόρφωση γωνίας – Ορισμοί
 • Η έννοια της Στιγμιαίας Συχνότητας
 • Διαμόρφωση Φάσης (Phase Modulation - PM)
 • Διαμόρφωση Συχνότητας (Frequency Modulation - FM)
 • Διαμόρφωση Γωνίας Στενής Ζώνης
 • Ημιτονοειδής Διαμόρφωση (Διαμόρφωση Απλού Τόνου)

 

ΔΙΑΛΕΞΗ 8 – Διαμόρφωση Γωνίας (2/2)

 • Εύρος Ζώνης Συχνοτήτων Σημάτων με Διαμόρφωση Γωνίας
 • Δημιουργία Σημάτων Διαμορφωμένων κατά Γωνία
 • Αποδιαμόρφωση Σημάτων Διαμορφωμένων κατά Γωνία

 

ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – Μετατροπή Σήματος από Αναλογική Μορφή σε Ψηφιακή

 • Είδη Δειγματοληψίας
 • Κβαντισμός
 • Κωδικοποίηση
 • Είδη Παλμικών Διαμορφώσεων (PCM, DM)
 • Μετατροπή Ψηφιακού Σήματος σε Αναλογικό

 

ΔΙΑΛΕΞΗ 10 – Παλμοκωδική Διαμόρφωση (PCM), Διαμόρφωση Δέλτα & Πολύπλεξη Διαίρεσης Χρόνου (TDM)

 • Παλμοκωδική Διαμόρφωση (PCM)
 • Διαμόρφωση Δέλτα (DM)
 • Πολύπλεξη διαίρεσης χρόνου (TDM)

 

ΔΙΑΛΕΞΗ 11 – Επισκόπηση Ψηφιακού Συστήματος Επικοινωνίας

 • Πηγή πληροφορίας
 • Κωδικοποιητής και αποκωδικοποιητής πηγής
 • Κανάλι επικοινωνίας
 • Διαμορφωτής - Αποδιαμορφωτής
 • Κωδικοποιητής και αποκωδικοποιητής καναλιού
 • Δίκτυα επικοινωνιών
 • Πρότυπα μετάδοσης - Μοντέλο OSI

 

ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – Βασικές Αρχές και Έννοιες Ψηφιακών Επικοινωνιών

 • Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχεδίαση συστημάτων
 • Αναπαράσταση ψηφιακών σημάτων
 • Φάσμα παλμού δεδομένων - Φάσμα σειράς δεδομένων Βασικής Ζώνης
 • Διαδικασία διαμόρφωσης (μίξη)
 • Διανυσματικός διαμορφωτής
 • Βασικές αρχές εκπομπής δεδομένων
Παραδόσεις

Οι παραδόσεις του μαθήματος ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι (ΘΕΩΡΙΑ) γίνονται κάθε Δευτέρα, ώρα 1.00 - 4.00 μμ στην αίθουσα Α3.

Η συστηματική παρακολούθηση των παραδόσεων θεωρίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση των εννοιών του μαθήματος αλλά και για την επιτυχή παρακολούθηση του εργαστηρίου.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 

Από την υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ του Υπουργείου Παιδείας μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα συγγράμματα:

Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις της Γραμματείας για να ενημερωθείτε για την χρονική περίοδο κατά την οποία μπορείτε να επιλέξετε το σύγγραμμά σας.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
 • SHANMUGAM K., Ψηφιακά και Αναλογικά Συστήματα Επικοινωνίας, Εκδόσεις Πνευματικού (1979)
 • ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Εκδόσεις Τζιόλα (2012)
 • ΚΩΤΤΗΣ Π., Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες, Εκδόσεις Τζιόλα (2014)
 • TAUB H., SCHILLING D., Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Εκδόσεις Τζιόλα (2006)
 • HAYKIN S., Συστήματα Επικοινωνίας, Εκδόσεις Παπασωτηρίου (1995)
 • ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ., Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Υπολογιστών, Αυτοέκδοση (2003).
Τρόποι αξιολόγησης / Εξέτασης

Το μάθημα εξετάζεται με γραπτή τελική εξέταση.

 • Η εξέταση γίνεται με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις, τα οποία πρέπει να φέρουν το όνομα του κατόχου τους. Επιπλέον, οι σημειώσεις πρέπει να είναι συρραμένες. 
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεφώνων.
 • Επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής (calculator).

 

Ο βαθμός του μαθήματος  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι θα υπολογιστεί από τον τύπο: 

ΒΑΘΜΟΣ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ = 60% x ΒΑΘΜΟΣ_ΘΕΩΡΙΑΣ + 40% x ΒΑΘΜΟΣ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

εφόσον οι ΒΑΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑΣ και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ είναι προβιβάσιμοι, (δηλ. >= 5,0).

Ανθρώπινο Δυναμικό

Δρ. Παρασκευάς Μιχάλης 

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

 

email: mparask "at" teiwest.gr [για την αποστολή μηνύματος αντικαταστήστε το "at" με το @]

 

Προσοχή! Δεν θα απαντώνται μηνύματα φοιτητών, τα οποία:

- Δεν αποστέλλονται από τον λογαριασμό email που σας έχει δώσει το Τμήμα

- Δεν υπογράφονται με το ονοματεπώνυμο του φοιτητή/φοιτήτριας

- Είναι γραμμένα σε greeklish

Ενότητες

Κατηγορίες Σημάτων, Χαρακτηριστικές Παράμετροι Σημάτων, Κατάταξη σημάτων ως προς την ενέργεια και την ισχύ, Απλές Πράξεις Σημάτων Συνεχούς Χρόνου, Ιδιότητες Σημάτων Συνεχούς Χρόνου, Στοιχειώδη Σήματα Συνεχούς Χρόνου, Ορισμός και Κατηγορίες Συστημάτων, Συνδέσεις Συστημάτων, Είδη Συστημάτων, Σχέση Εισόδου – Εξόδου Συστήματος Συνεχούς Χρόνου, Η Κρουστική Απόκριση Γραμμικών και Χρονικά Αμετάβλητων Συστημάτων, Το ολοκλήρωμα της Συνέλιξης σε Γραμμικά και Χρονικά Αμετάβλητα Συστήματα, Ιδιότητες της Συνέλιξης, Γραφικός Υπολογισμός του Συνελικτικού Ολοκληρώματος, Αναλυτικός Υπολογισμός του Συνελικτικού Ολοκληρώματος

Ορισμός του Μετασχηματισμού Fourier, Φυσική Σημασία του Μετασχηματισμού Fourier , Συνθήκες Ύπαρξης του Μετασχηματισμού Fourier, Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier, Θεώρημα Parceval, Απόκριση Συχνότητας ΓΧΑ Συστήματος, Περιγραφή Γραμμικής Διαφορικής Εξίσωσης με Μετασχηματισμό Fourier, Ιδανικά Γραμμικά Φίλτρα (Κατωδιαβατό, Ανωδιαβατό, Ζωνοδιαβατό και Ζωνοφρακτικό), Χαρακτηριστικές ιδιότητες ιδανικών φίλτρων, Εύρος Ζώνης Φίλτρων, Πρακτικά Φίλτρα

Εισαγωγή, Τύποι Θορύβου (Θερμικός θόρυβος, Θόρυβος βολής, Θόρυβος περιβάλλοντος, Κρουστικός θόρυβος) Κατηγορίες Θορύβου (Προσθετικός θόρυβος, Πολλαπλασιαστικός θόρυβος) Θερμικός Θόρυβος, Λευκός θόρυβος, Ζωνοπερατός θόρυβος

Κανάλια Επικοινωνίας, Η έννοια της Διαμόρφωσης, Εισαγωγή στις Αναλογικές Επικοινωνίες, Διαμόρφωση Πλάτους (ΑΜ), Διαμόρφωση Συχνότητας (FM), Διαμόρφωση Φάσης (PM)

Ορισμοί, Είδη Διαμόρφωσης, Διαμόρφωση Διπλής Πλευρικής Ζώνης (DSB), Κανονική (συνήθης) διαμόρφωση πλάτους (AM)

Διαμόρφωση Απλής Πλευρικής Ζώνης (SSB), Διαμόρφωση Υπολειπόμενης Πλευρικής Ζώνης (VSB), Μετατόπιση και Μίξη Συχνοτήτων, Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνοτήτων (FDM)

Διαμόρφωση γωνίας – Ορισμοί, Η έννοια της στιγμιαίας συχνότητας, Διαμόρφωση φάσης (Phase Modulation - PM), Διαμόρφωση συχνότητας (Frequency Modulation - FM), Διαμόρφωση γωνίας στενής ζώνης, Ημιτονοειδής διαμόρφωση (Διαμόρφωση απλού τόνου)

Εύρος Ζώνης Συχνοτήτων Σημάτων με Διαμόρφωση Γωνίας, Δημιουργία Σημάτων Διαμορφωμένων κατά Γωνία, Αποδιαμόρφωση Σημάτων Διαμορφωμένων κατά Γωνία

Είδη Δειγματοληψίας, Κβαντισμός, Κωδικοποίηση, Είδη Παλμικών Διαμορφώσεων (PCM, DM), Μετατροπή Ψηφιακού Σήματος σε Αναλογικό

Παλμοκωδική Διαμόρφωση (PCM), Διαμόρφωση Δέλτα (DM), Πολύπλεξη διαίρεσης χρόνου (TDM)

Πηγή πληροφορίας, Κωδικοποιητής και αποκωδικοποιητής πηγής, Κανάλι επικοινωνίας, Διαμορφωτής και αποδιαμορφωτής, Κωδικοποιητής και αποκωδικοποιητής καναλιού, Δίκτυα επικοινωνιών, Πρότυπα μετάδοσης, Μοντέλο OSI

Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχεδίαση συστημάτων, Αναπαράσταση ψηφιακών σημάτων, Φάσμα παλμού δεδομένων, Φάσμα μίας σειράς δεδομένων Βασικής Ζώνης, Διαδικασία διαμόρφωσης (μίξη), Διανυσματικός διαμορφωτής, Βασικές αρχές εκπομπής δεδομένων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5327
Αρ. Προβολών :  12532

Ημερολόγιο