ΤΔ504 - Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι (Θεωρία)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Περιγραφή

Επισκόπηση σημάτων και συστημάτων συνεχούς χρόνου. Αναπαράσταση σήματος με μετασχηματισμό Fourier. Φασματική πυκνότητα ισχύος. Απόκριση συστήματος και φίλτρα. Μετάδοση αναλογικών σημάτων στη βασική ζώνη. Η ανάγκη για διαμόρφωση. Τύποι αναλογικής διαμόρφωσης. Συστήματα γραμμικής διαμόρφωσης (DSB, SSB, AM, VSB). Συστήματα γωνιακής διαμόρφωσης (FM, PM, WB-FM, NB-FM). Βρόχοι παρακολούθησης φάσης (PLL). Πολυπλεξία με διαίρεση συχνότητας (FDM). Ραδιοφωνική εκπομπή και λήψη AM και FM. Τηλεοπτική εκπομπή και λήψη. Ο θόρυβος στα συστήματα βασικής ζώνης. Ο θόρυβος στα συστήματα γραμμικής και γωνιακής διαμόρφωσης. Μετατροπή Σήματος από Αναλογική σε Ψηφιακή Μορφή (Δειγματοληψία, Κβαντισμός, Κωδικοποίηση), Μετατροπή ψηφιακού σήματος σε αναλογικό, Κωδικοποίηση PCM. Πολύπλεξη διαίρεσης χρόνου (TDM), Επισκόπηση Ψηφιακού Συστήματος Επικοινωνία, Βασικές Αρχές και Έννοιες Ψηφιακών Επικοινωνιών.

Κωδικός: CIED106
Κατηγορία: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ » Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Κατηγορίες Σημάτων, Χαρακτηριστικές Παράμετροι Σημάτων, Κατάταξη σημάτων ως προς την ενέργεια και την ισχύ, Απλές Πράξεις Σημάτων Συνεχούς Χρόνου, Ιδιότητες Σημάτων Συνεχούς Χρόνου, Στοιχειώδη Σήματα Συνεχούς Χρόνου, Ορισμός και Κατηγορίες Συστημάτων, Συνδέσεις Συστημάτων, Είδη Συστημάτων, Σχέση Εισόδου – Εξόδου Συστήματος Συνεχούς Χρόνου, Η Κρουστική Απόκριση Γραμμικών και Χρονικά Αμετάβλητων Συστημάτων, Το ολοκλήρωμα της Συνέλιξης σε Γραμμικά και Χρονικά Αμετάβλητα Συστήματα, Ιδιότητες της Συνέλιξης, Γραφικός Υπολογισμός του Συνελικτικού Ολοκληρώματος, Αναλυτικός Υπολογισμός του Συνελικτικού Ολοκληρώματος

Ορισμός του Μετασχηματισμού Fourier, Φυσική Σημασία του Μετασχηματισμού Fourier , Συνθήκες Ύπαρξης του Μετασχηματισμού Fourier, Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier, Θεώρημα Parceval, Απόκριση Συχνότητας ΓΧΑ Συστήματος, Περιγραφή Γραμμικής Διαφορικής Εξίσωσης με Μετασχηματισμό Fourier, Ιδανικά Γραμμικά Φίλτρα (Κατωδιαβατό, Ανωδιαβατό, Ζωνοδιαβατό και Ζωνοφρακτικό), Χαρακτηριστικές ιδιότητες ιδανικών φίλτρων, Εύρος Ζώνης Φίλτρων, Πρακτικά Φίλτρα

Εισαγωγή, Τύποι Θορύβου (Θερμικός θόρυβος, Θόρυβος βολής, Θόρυβος περιβάλλοντος, Κρουστικός θόρυβος) Κατηγορίες Θορύβου (Προσθετικός θόρυβος, Πολλαπλασιαστικός θόρυβος) Θερμικός Θόρυβος, Λευκός θόρυβος, Ζωνοπερατός θόρυβος

Κανάλια Επικοινωνίας, Η έννοια της Διαμόρφωσης, Εισαγωγή στις Αναλογικές Επικοινωνίες, Διαμόρφωση Πλάτους (ΑΜ), Διαμόρφωση Συχνότητας (FM), Διαμόρφωση Φάσης (PM)

Ορισμοί, Είδη Διαμόρφωσης, Διαμόρφωση Διπλής Πλευρικής Ζώνης (DSB), Κανονική (συνήθης) διαμόρφωση πλάτους (AM)

Διαμόρφωση Απλής Πλευρικής Ζώνης (SSB), Διαμόρφωση Υπολειπόμενης Πλευρικής Ζώνης (VSB), Μετατόπιση και Μίξη Συχνοτήτων, Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνοτήτων (FDM)

Διαμόρφωση γωνίας – Ορισμοί, Η έννοια της στιγμιαίας συχνότητας, Διαμόρφωση φάσης (Phase Modulation - PM), Διαμόρφωση συχνότητας (Frequency Modulation - FM), Διαμόρφωση γωνίας στενής ζώνης, Ημιτονοειδής διαμόρφωση (Διαμόρφωση απλού τόνου)

Εύρος Ζώνης Συχνοτήτων Σημάτων με Διαμόρφωση Γωνίας, Δημιουργία Σημάτων Διαμορφωμένων κατά Γωνία, Αποδιαμόρφωση Σημάτων Διαμορφωμένων κατά Γωνία

Είδη Δειγματοληψίας, Κβαντισμός, Κωδικοποίηση, Είδη Παλμικών Διαμορφώσεων (PCM, DM), Μετατροπή Ψηφιακού Σήματος σε Αναλογικό

Παλμοκωδική Διαμόρφωση (PCM), Διαμόρφωση Δέλτα (DM), Πολύπλεξη διαίρεσης χρόνου (TDM)

Πηγή πληροφορίας, Κωδικοποιητής και αποκωδικοποιητής πηγής, Κανάλι επικοινωνίας, Διαμορφωτής και αποδιαμορφωτής, Κωδικοποιητής και αποκωδικοποιητής καναλιού, Δίκτυα επικοινωνιών, Πρότυπα μετάδοσης, Μοντέλο OSI

Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχεδίαση συστημάτων, Αναπαράσταση ψηφιακών σημάτων, Φάσμα παλμού δεδομένων, Φάσμα μίας σειράς δεδομένων Βασικής Ζώνης, Διαδικασία διαμόρφωσης (μίξη), Διανυσματικός διαμορφωτής, Βασικές αρχές εκπομπής δεδομένων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1216
Αρ. Προβολών :  7504

Ημερολόγιο