ΤΔ602 - Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ (Θεωρία)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να εκπαιδευθεί σε μία σειρά τεχνικών που χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες Ψηφιακές Επικοινωνίες. Ειδικότερα το αντικείμενο του μαθήματος αφορά σε: Μετάδοση ψηφιακών δεδομένων στη βασική ζώνη. Κωδικοποίηση παλμών (line coding, Manchester κλπ). Διασυμβολική παρεμβολή. Θόρυβος και παρεμβολές σε συστήματα ψηφιακών επικοινωνιών. Ψηφιακές διαμορφώσεις BPSK, DPSK, DEPSK, QPSK, 16QAM, FSK, MSK, π/4DQPSK. Διαγράμματα αστερισμού. Μελέτη φασματικής απόδοσης και ρυθμού εμφάνισης σφαλμάτων. Ορθογώνιες διαμορφώσεις (QPSK, MQAM), επίδραση θορύβου. Πολυτονικές τεχνικές μετάδοσης (FDM/OFDM, DMT). Τεχνικές πολλαπλής προσπέλασης (FDMA/TDMA/CDMA). Ορθογώνια διαμόρφωση OFDM. Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση συχνότητας (FDMA), Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση χρόνου (TDMA), Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση κώδικα (CDMA), Ο συγχρονισμός στις ψηφιακές επικοινωνίες και Ψηφιακές επικοινωνίες σε κανάλια με διασυμβολική παρεμβολή.

Κωδικός: CIED108
Κατηγορία: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ » Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Δυαδική σηματοδοσία, Μορφές δυαδικής σηματοδοσίας, Σηματοδοσία πολλών επιπέδων, Συμβολισμός πολλών επιπέδων, Υπολογισμός χωρητικότητας καναλιού, Θεώρημα Shannon - Hartley

Η ανάγκη για διαμόρφωση, Είδη διαμόρφωσης, Διαμόρφωση με ημιτονοειδές φέρον (αναλογική διαμόρφωση συνεχούς σήματος, ψηφιακή διαμόρφωση συνεχούς σήματος), Διαμόρφωση με παλμικό φέρον (αναλογική διαμόρφωση παλμών, ψηφιακή διαμόρφωση παλμών), Σύγκριση αναλογικών – ψηφιακών διαμορφώσεων, Σύγκριση αποδιαμορφωτών, Κριτήρια επιδόσεων

Ψηφιακή Διαμόρφωση Πλάτους (ASK), Μαθηματική περιγραφή δυαδικής ASK (BASK), Φάσμα σήματος διαμορφωμένου κατά BASK, Μαθηματική περιγραφή ΜASK, Φασματική πυκνότητα ισχύος και φασματική απόδοση σήματος ΜASK, Πιθανότητα εμφάνισης λανθασμένων ψηφίων, Ρυθμός εμφάνισης λαθών σε διαμόρφωση ΜASK, Παραγωγή και Ανίχνευση σήματος BASK, Σύγκριση μεταξύ Σύμφωνης & Ασύμφωνης Ανίχνευσης, Διαγράμματα Αστερισμού

Μαθηματική περιγραφή δυαδικής PSK (BPSK), Φάσμα σήματος διαμορφωμένου κατά BPSK, Μαθηματική περιγραφή ΜPSK, Φασματική πυκνότητα ισχύος και φασματική απόδοση σήματος ΜPSK, Ρυθμός εμφάνισης λαθών (BER) σε MPSK, Παραγωγή και Ανίχνευση σήματος BPSK, Διαφορική Κωδικοποίηση Δεδομένων – DEPSK, Διαφορική Διαμόρφωση Φάσης – DPSK, Διαγράμματα Αστερισμού, Σύγκριση μεταξύ Σύμφωνης & Διαφορικής PSK

Ορθογωνική Σηματοδοσία, Διαμόρφωση Μετατόπισης Φάσης με Τετραγωνισμό (QPSK), Διαφορική διαμόρφωση QPSK (DQPSK), Διαμόρφωση π/4 QPSK, Συνδυασμένη Διαμόρφωση Πλάτους και Φάσης – QAM, Χαρακτηριστικά μεγέθη M-QAM, Σύγκριση PSK και QAM

Ψηφιακή Διαμόρφωση Συχνότητας (FSK), Μαθηματική περιγραφή BFSK, Φάσμα σήματος διαμορφωμένου κατά BFSK, Φασματική πυκνότητα ισχύος σήματος ΒFSK, Παραγωγή FSK συνεχούς φάσης (CPFSK), Ασύμφωνη και Σύμφωνη Ανίχνευση FSK, Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της FSK, Διαμόρφωση Minimum Shift Keying (MSK), Παραγωγή & Ανίχνευση MFSK, Μαθηματική περιγραφή MFSK, Σύγκριση Δυαδικών Μεθόδων Ψηφιακής Διαμόρφωσης, Σύγκριση Μ-αδικών Μεθόδων Ψηφιακής Διαμόρφωσης, Σύγκριση Ψηφιακών Μεθόδων ως προς Όριο Shannon

Ιστορική εξέλιξη, Ορθογωνιότητα, Διαμόρφωση Υποκαναλιών, Διάστημα Προστασίας (Guard Interval), FFT – IFFT FOURIER, OFDM Πομπός και Δέκτης, Φάσμα OFDM και Φασματική Απόδοση, Διάγραμμα Μπλοκ, BER με OFDM MPSK και με OFDM, MQAM Εφαρμογές, Παραλλαγές, Πλεονεκτήματα- Μειονεκτήματα, Ασκήσεις

Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση συχνότητας (FDMA), Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση χρόνου (TDMA), Πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση κώδικα (CDMA), Σχέση CDMA με την TDMA και την FDMA, Τρόπος λειτουργίας της CDMA, Φασματική αξιοποίηση της CDMA, Αλγόριθμοι παραγωγής CDMA κωδίκων

Βρόχος κλειδώματος φάσης (αναλογικό PLL, ψηφιακό PLL), Συγχρονισμός φέροντος, Χρονικός συγχρονισμός

Σήματα Βασικής Ζώνης, Μετάδοση στη Βασική Ζώνη, Κωδικοποίηση γραμμής, Κατηγορίες κωδικοποίησης γραμμής, Είδη σηματοδοσίας

Διασυμβολική παρεμβολή, Αντιμετώπιση διασυμβολικής παρεμβολής με φίλτρα Nyquist, Φίλτρα υψωμένου συνημιτόνου, Διαγράμματα οφθαλμού, Προσαρμοσμένα φίλτρα, Ισοσταθμιστές (γραμμικοί, μη-γραμμικοί), Ανίχνευση ακολουθίας μέγιστης πιθανοφάνειας, Αλγόριθμος Viterbi

Ενσύρματες τεχνολογίες ευρυζωνικής πρόσβασης, Τεχνολογίες xDSL, Δίκτυα οπτικών ινών, Δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης, Ηλεκτρικά δίκτυα, Ασύρματες τεχνολογίες ευρυζωνικής πρόσβασης, Ασύρματη πρόσβαση Wi-Fi, Σταθερή ασύρματη πρόσβαση, Ασύρματη πρόσβαση WiMAX, Ασύρματη κινητή πρόσβαση 3G/UMTS και 4G/LTE, Αμφίδρομη δορυφορική πρόσβαση

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  987
Αρ. Προβολών :  5764

Ημερολόγιο