Ενότητα 02 – Ανάλυση Fourier και Γραμμικά Φίλτρα

Ορισμός του Μετασχηματισμού Fourier, Φυσική Σημασία του Μετασχηματισμού Fourier , Συνθήκες Ύπαρξης του Μετασχηματισμού Fourier, Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier, Θεώρημα Parceval, Απόκριση Συχνότητας ΓΧΑ Συστήματος, Περιγραφή Γραμμικής Διαφορικής Εξίσωσης με Μετασχηματισμό Fourier, Ιδανικά Γραμμικά Φίλτρα (Κατωδιαβατό, Ανωδιαβατό, Ζωνοδιαβατό και Ζωνοφρακτικό), Χαρακτηριστικές ιδιότητες ιδανικών φίλτρων, Εύρος Ζώνης Φίλτρων, Πρακτικά Φίλτρα